Szkolenia dla Ciebie...

Wszystkie nasze szkolenia zakończone są certyfikatem ukończenia szkolenia lub kursu uprawniającym do wykonywania zabiegu lub zawodu.

Zasady uczestnictwa

1. Terminy szkoleń trzeba ustalic indywidualnie pod numerem tel. 609-425-008 lub w siedzibie głownej firmy Akademia Piękna przy ul. Gałczyńskiego 13 w Miasteczku Śląskim

2. W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, firma Akademia Piękna pobiera zaliczkę wysokości 25%  wartości szkolenia. W przypadku gdy kursant nie zgłosi się na zajęcia w ustalonym terminie bądź zrezygnuje z kursu zaliczka nie jest zwracana.

3. Opłatę za kurs (pozostałe 75%) można uiszczać:

   gotówką w siedzibie firmy Akademia Piękna, ul. Gałczyńskiego 13, 42-610 Miasteczko Śląskie    przelewem na rachunek firmy podając w tytule: imie i nazwisko, nazwa szolenia; datę szkolenia.

4. Firma Akademia Piękna zastrzega sobie prawo do nie zwrotu kosztów szkolenia z powodu nie ukończenia kursu z winny nabywcy.

5. W czasie trwania zajęć telefon komórkowy musi być wyciszony, co ułatwi wykładowcy prowadzenie zajęć. Ewentualne rozmowy prosimy wykonywac poza obszarem sali wykładowej.

6. Kursant jest zobowiązany do ustalenia rezerwacji kolejnych zajęć, podając datę i godzinę swojego przybycia. Bez wpisu do grafika szkoleń zajęcia nie będą realizowane.

7. Kursant jest zobowiązany do poinformowania o swojej nieobecności z wyprzedzenieniem.

8. Kursant ma prawo do zadawania pytań i uzyskanie wszelkich informacji dotyczących przerabianych zagadnień.

9. Jeśli zajęcia wymagają modela wykłądowca ustala to z kursantem.

10. kursant ma prawo do przerwy w zajęciach co ustala osobiście wykładowca.

11. Kursant dba o powierzone mu produkty i sprzęt na zajęciach.

12. Wspólnie dbamy o miłą atmosferę na szkolenie.

13. Wrunkiem uzyskania dyplomu jest:

    ukończenie kursu w pełnym wymiarze godzin    uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

14. Maksymalny czas realizacji kursu wraz z egzaminem nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego czasu kursant jest skreślony z listy słuchacza. Ponowny wpis na listę słuchacza może nastąpić tylko i wyłącznie po opłaceniu 25% wartości szkolenia.

15. Koszt certyfikatu w języku obcym(angielski, niemiecki) 30 zł

16. Każde szkolenie zakończone jest certyfikatem